LEERAREAS VIR GRAAD 8 EN 9

LEERAREAS VAKKE
Afrikaans
Engels
Wiskunde
Lewensoriëntering
Tegnologie
Kuns en Kultuur
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Rekeningkunde & Besigheidstudies
Menslike en Sosiale Wetenskappe Geskiedenis & Geografie
Natuurwetenskappe Fisiese Wetenskap & Lewenswetenskap

 

GRAAD 10 – 12 VAKKEUSES VIR 

LET WEL: Net EEN vak in ‘n GROEP mag gekies word.

VERPLIGTE VAKKE GRAAD 10 TOT 12
Hooftaal (Huistaal):   Afrikaans*
Eerste Addisionele Taal:   Engels*
Lewensoriëntering
GROEP 1 Wiskunde*
Wiskundige Geletterdheid*
GROEP 2 Fisiese Wetenskappe*
Rekenaartoepassingstegnologie
ToerismeDramatiese Kunste (slegs graad 10 in 2015)
GROEP 3 Rekeningkunde*
Geografie*
Ingenieursgrafika en Ontwerp*
Geskiedenis*
GROEP 4 Besigheidstudies*
Lewenswetenskappe*(Biologie)
Gasvryheidstudies( Hotel)
Siviele tegnologie
AGTSTE VAK Musiek sal alleen vanaf graad 10 tot 12 aangebied word as ekstra vak. Toelatingsvereiste: praktiese instrument se vaardigheidsvlak moet reeds goed gevorderd wees.

B-GRAADSTUDIE: Leerders moet vir ten minste vier (4) vakke, uit ‘n afgebakende lys, 50%+ behaal vir toelating tot graadstudie (met inagneming van fakulteitsvereistes van Universiteite). Die vakke wat Kuswag aanbied is met ‘n * gemerk.

 

VAKVERANDERINGS

Vakveranderings mag slegs plaasvind volgens streng voorskrifte van die Departement van Basiese Onderwys.

GRAAD PROSES GOEDKEURING SPERDATUM
Graad 10 Maksimum van twee vakke verander na konsultasie met en goedkeuring deur opvoeders sowel as ouers/voogde. Skoolhoof.(Onderwysdepartement moet in kennis gestel word.) Laaste week van die vierde kwartaal
Graad 11 Maksimum van twee vakke verander na konsultasie met en goedkeuring deur opvoeders sowel as ouers/voogde. Skoolhoof.(Onderwysdepartement moet in kennis gestel word.) Voor 28 Februarie van die leerders se graad 11-jaar.
Graad 12 Maksimum van een vak verander indien een van die volgende scenarios ontstaan:

  • ‘n Leerder van een provinsie na ‘n ander verhuis en sy/haar vakpakket nie inpas by die nuwe skool nie.
  • ‘n Leerder se fisiese gesondheid/welsyn dit noodsaak.
  • ‘n Gebrek ontstaan aan die beskikbaarheid van ‘n opvoeder in ‘n bepaalde vakrigting.
Hoof van Assessering, Akkreditering en Sertifisering van die Provinsiale Eksamenafdeling.(Dit kan slegs plaasvind op sterk aanbeveling deur die Skoolhoof en ‘n bereidwilligheid van die vakonderwyser van die ‘nuwe vak’ waarna toe verander moet word. Voor 31 Januarie van die leerders se graad 12-jaar.