INHOUDSOPGAWE

1. KARAKTEROPVOEDING EN DISSIPLINE  3
2. AMPTELIKE SKOOLURE EN ALGEMENE ADMINISTRASIE  4
3. AFWESIGHEDE  5
4. EKSAMENVOORSKRIFTE (GRAAD 8 – 12)  7
5. OORTREDINGS VOLGENS DIE SIVIELE REG  9
6. BELEID MET BETREKKING TOT SELLULÊRE FONE, MP3-SPELERS, IPODS EN ANDER ELEKTRONIESE APPARATE  9
7. MAATREËLS VIR VERSKILLENDE TIPES OORTREDINGS  11
8. ADDENDUM: BEPALINGS VAN DIE SKOLEWET M.B.T. ROOK, DRANK EN DWELMMIDDELS  14

1. KARAKTEROPVOEDING EN DISSIPLINE

1.1 WAT IS KARAKTEROPVOEDING?

• Dit is gebaseer op algemene kernwaardes.
• Dit is ‘n raamwerk waarbinne alles in die skool plaasvind en geëvalueer word.
• Dit is die manier waarop dinge by die skool gedoen word. Dit is ‘n deurdagte, goed uitgewerkte langtermynstrategie.
• Dit betrek die ouers en die gemeenskap.
• As dit slaag, word al die ander dinge in die skool lekkerder en makliker.

1.2 HOE LYK IEMAND MET ‘N STERK KARAKTER?

• Dit is iemand wat hoë etiese waardes het, en daarvolgens lewe.
• Dit is iemand wat die verskil tussen reg en verkeerd ken en kies om reg te doen.
• Dit is ook iemand wat vir die regte redes strewe om die goeie te doen.
• Dit is iemand wat respek afdwing en respek vir ander het.

1.3 KARAKTEROPVOEDING IN DIE SKOOL EN KLAS

• Karakteropvoeding kweek by leerders die onderskeidingsvermoë en selfdissipline om in elke situasie te kies vir wat reg is.
• Karakteropvoeding is geïntegreer in die daaglikse aktiwiteite van elkeen in die skoolgemeenskap. Dit is nie beperk tot ‘n praatjie hier en daar of    saalopening nie en die onderwyser gebruik elke leermoment wat opduik – in die klas, in die gang, in die snoepie, op die speelgrond of die sportveld.
• Dit betrek die leerder in sy geheel: hoof, hart en hand. ‘n Sterk karakter bestaan uit morele kennis, morele gevoel en morele gedrag. Leerders met ‘n goeie karakter ken die goeie, gee om daarvoor en het die wilskrag om te doen wat hulle glo reg is, ten spyte van versoekings en selfs onder druk van buite.

1.4 SES PILARE VAN KARAKTEROPVOEDING

Die ses kernwaardes waarop ons fokus is:

• Betroubaarheid
• Respek
• Verantwoordelikheid
• Regverdigheid
• Omgee
• Goeie Burgerskap

Elke waarde word verteenwoordig deur ‘n “kleur”, naamlik:

• Betroubaarheid is blou. ‘n Betroubare persoon is soos helder blou water, helder tot op die bodem. Blou assosieer mens ook met blou lug en, soos wat die blou lug oor alles is, so is betroubaarheid ‘n oorkoepelende waarde.
• Respek is goud. Respek word uitgedruk in die Goue Reël: doen aan ander soos jy aan jouself gedoen wil hê.
• Verantwoordlikheid is groen. Om iets groen en welig te laat groei, moet jy verantwoordelik wees. Groen is ‘n simbool van groei; iemand wat verantwoordelik is, sal as mens groei en meer volwasse raak.
• Regverdigheid is oranje. ‘n Oranje lemoen met sy netjiese skyfies maak dit maklik om regverdig te wees en gelykop te deel!
• Omgee is rooi. Rooi is die kleur van die hart, die setel van jou omgee.
• Burgerskap is pers. Pers is die kleur van regeerders en konings.

2. AMPTELIKE SKOOLURE EN ALGEMENE ADMINISTRASIE

2.1 KUSWAG SKOOL SE AMPTELIKE SKOOLURE IS SOOS VOLG

FASE GRAAD BEGIN EINDIG
Hoërskool 8 – 12 07:34 14:15

2.2 LAATKOMMERS

Hoërskool: Name en die tyd word deur die personeel aan diens aangeteken. (Sien “Prosedures vir laatkommers.”) Registeronderwyser merk af in die strafboek.

Verskonings: Per brief aan die personeellid aan diens binne een dag.

Sloerdery: Word hanteer soos vir laatkommers. (Sien punt 7.1.3.)

2.3 HUISWERK

Leerders kry daagliks huiswerk. Dit is die ouers/voogde van leerders se verantwoordelikheid om huiswerk op te volg, te kontroleer en toe te sien dat alle huiswerk/take/opdragte deur die leerder self betyds en netjies gedoen word.

Die huiswerk/take/opdragte vorm dikwels deel van die kurrikulum se deurlopende assesseringsprogram en daar word dus punte aan die werk toegeken. Indien die leerder se huiswerk, wat vir punte gedoen moet word, nie betyds gedoen/ingegee is nie, kan die leerder sy punte verbeur en/of gepenaliseer word.

2.4.1 KORRESPONDENSIE DEUR BRIEWE VAN DIE SKOOL, OMSENDBRIEWE, FINANSIëLE STATE .

Bogenoemde korrespondensie word via u kind, hetsy die enigste of die jongste kind – soms aan elke kind – van ‘n gesin, gestuur. Die leerder wat die korrespondensie ontvang, teken langs sy/haar naam op ‘n klaslys as bewys van ontvangs van die korrespondensie.
Dit is elke Kuswagleerder se verantwoordelikheid om alle briewe/state aan hul ouers of voogde te oorhandig.

KUSWAG SKOOL SAL NIE VERANTWOORDELIK GEHOU WORD VIR ENIGE BRIEWE/STATE WAT NIE AAN OUERS GEGEE IS NIE.

2.4.2 KOMMUNIKASIE DEUR MIDDEL VAN ELEKTRONIESE MEDIA: D6-KOMMUNIKATOR EN/OF E-POS.
Ouers word sterk aanbeveel om die “D6-kommunikator” op persoonlkie rekenaars en selfone af te laai. Die installerings-CD is in die kantoor beskikbaar. Alle opgedateerde en belangrike inligting verskyn daagliks op die stelsel.

3. AFWESIGHEDE

• In ALLE gevalle moet bewys van afwesigheid by die registeronderwyser ingedien word binne DRIE DAE vanaf laaste datum van afwesigheid.
• Maak asseblief gebruik van die amptelike Kuswag Skool Afwesigheidsbrief. Die registeronderwyser sal dit aan u kind voorsien.

3.1 ALGEMENE AFWESIGHEID: (SIEKTE/ANDER REDES)

As die leerder se afwesighede kommer wek en die redes vir die gereelde afwesigheid onaanvaarbaar word, sal die registeronderwyser die ouers telefonies kontak. Indien dit nodig is, sal ouers/voogde versoek word om die Graadvoog te kom spreek om te besluit op optrede wat in die kind se belang sal wees.

3.2 AFSPRAKE GEDURENDE SKOOLURE: (DOKTER/TANDARTS/RYBEWYS)

Beginsels:
• Beperk afsprake tydens skoolure tot die minimum.
• Noodgevalle word op meriete hanteer.
• Telefoniese reëlings moet met ‘n brief opgevolg word, of die afspraakbrief/ sieknota moet ingedien word.
• Om steurnis en onderbreking van onderrigtyd te voorkom, moet leerders reëlings in registerperiode of die dag voor die tyd in registerperiode by die registeronderwyser tref.
• Briewe word gerig aan die registeronderwyser vir aandag: Die Graadvoog.

3.3 LEERDERS WAT SIEK WORD TYDENS SKOOLURE

• Die registeronderwyser maak gebruik van ‘n “Vorm vir ongesteldheid/ siekekamer”.
• Die register-/vakonderwysers van die betrokke periode vul ‘n VORM in wat die leerder toestemming gee om huis toe te gaan OF in die siekekamer te gaan lê. (LW: Die siekekamer het beperkte spasie en is ‘n noodmaatreël. ‘n Siek leerder kan slegs vir ‘n kort rukkie daar vertoef. GEEN LEERDER MAG SONDER DIE SKRIFTELIKE TOESTEMMINGSVORM IN DIE SIEKEKAMER WEES NIE.)
• Die leerders OF die leerderraadslid (as die leerder te siek is) neem die brief na die ander vakonderwysers vir handtekening/kennisname.
• Die toestemmingsvorm word FINAAL deur die GRAADVOOG geteken en die getekende vorm word by die sekretaresse in die kantoor ingegee.
• Indien die bogenoemde prosedure volledig afgehandel is, sal die sekretaresse die ouer skakel om die leerder te kom haal.
• Onder geen omstandighede mag die leerder self die ouer skakel nie.
• Die leerder moet teruggaan klas toe, waar die sekretaresse die leerder sal roep sodra die ouer opgedaag het.
• Leerders mag slegs deur ouers/voogde gehaal word. Ouers moet by die kantoor aanmeld en leerder(s) laat roep.
• Leerders wat siek word tydens skoolure en dan afwesig is, moet steeds ‘n brief by die registeronderwyser inhandig, die dag wanneer hy/sy weer terug by die skool is.

3.4 SIEKTE WAAR DIE LEERDER TUIS BLY

• ‘N LEERDER MOET SELF REëL OM WERK WAT VERLOOR IS IN TE HAAL.
• Afwesigheid vir een tot twee dae: ‘n Volledige gemotiveerde brief van ouer.
• Sien paragraaf 3.6 hieronder indien ‘n toets of eksamen gemis is.
• Vir afwesigheid op ‘n Vrydag en/of ‘n Maandag, OF afwesig vir DRIE skooldae en meer MOET ‘n Doktersertifikaat of brief van geakkrediteerde mediese beampte binne 3 dae ingehandig word.

3.5 BEGRAFNIS/*RYBEWYS/*ANDER

• Rig die skriftelike versoeke/kennisgewing aan die registeronderwyser vir aandag: Die Graadvoog. ‘n Afskrif van die begrafnisbrief/afspraakstrokie moet by die registeronderwyser ingehandig word en die onderwyser by wie ‘n toets gemis is, moet kennis neem van die nodige toepaslike bewyse ( in die geval van ‘n begrafnis, binne drie dae of met vooraf kennisgewing – nie ‘n brief nie.)
• *Die reёls soos uiteengesit in par. 3.6 word toegepas .

3.6 AFWESIG VAN KONTROLETOETSE/EKSAMEN

3.6.1 Kontroletoetse: Indien ‘n doktersertifikaat of brief van ‘n geakkrediteerde mediese beampte op die eerste dag wat die leerder terugkeer skool toe ingehandig word, mag die toets met in ag neming van die opvoeder se diskresie op daardie selfde dag geskryf word. Anders: nul vir die toets.

3.6.2 Eksamen: ‘n Doktersertifikaat of brief van ‘n geakkrediteerde mediese beampte selfs vir een dag afwesig van die eksamen. Anders nul vir die betrokke vraestel.

3.6.3 Begrafnis: Begrafnisbrief of ander aanvaarbare bewys van afwesigheid moet ingehandig word. Dieselfde reёl soos vir “kontroletoetse” hierbo word toegepas.

3.6.4 Vakansie: Eksamendatums verskyn in die Kwartaal-/Jaarprogram. Geen afwesigheid van ‘n eksamen vir ‘n beplande vakansie sal goedgekeur word nie, behalwe in uiterste omstandighede en dan slegs met die goedkeuring van die Hoof. Die leerder kry “AMR” (afwesig met rede) op die rapport.

3.6.5 Trauma en Provinsiale/Nasionale deelname: Dié situasies sal op meriete hanteer word en diskresie van die bestuur sal geïmplementeer word.

3.6.6 Indien die afwesigheid nie vooraf goedgekeur is nie, sal die leerder nul vir die eksamen kry.

4. EKSAMENVOORSKRIFTE (GRAAD 8 – 12)

4.1 Kandidate moet vir elke sessie minstens 15 minute voordat die eksamen in aanvang neem, in die eksamenlokaal wees.

4.2 Geen leerder, wat meer as 30 minute laat is, sal tot die eksamenlokaal toegelaat word nie, behalwe onder baie uitsonderlike omstandighede.

4.3 Geen ekstra tyd word aan laatkommers gegee vir die voltooiing van die vraestel nie.

4.4 ITEMS IN DIE EKSAMENLOKAAL

4.4.1 Kandidate wat enige van die volgende items in die eksamenlokaal inbring, moet dit voor in die lokaal plaas. Indien die skoolsaal as eksamenlokaal gebruik word, die volgende items in ‘n tas/sak onder die leerder se stoel geplaas:
• Aantekeninge
• Handboeke
• Dokumente, behalwe sy/haar persoonlike rooster/ID-dokument (Graad 12)
• Selfone: afgeskakel in kartondoos/skooltas voor in die lokaal/onder die stoel.

4.4.2 Sakrekenaars mag nie uitgeleen word nie. Geen leerder mag enige skryfbehoeftes of ander benodigdhede gedurende die eksamen by ‘n ander kandidaat leen nie. Leerders moet dus sorg dat hulle alle eksamentoerusting by hulle het.

4.4.3 Indien ‘n kandidaat enigiets tydens die eksamensessie benodig, moet hy sy hand opsteek om die toesighouer se aandag te trek. Geen vrae wat betrekking op die vraestel het, sal deur die toesighouer beantwoord word nie.

4.4.4 Tydens die graad 12-eindeksamen sal geen rofwerkpapier voorsien word nie. Die antwoordboek moet vir hierdie doel gebruik word. Trek ‘n duidelike streep deur rofwerk of enige werk wat nie nagesien moet word nie.

4.4.5 Leerders mag slegs met ‘n BLOU OF SWART pen skryf – geen ander kleure, of antwoorde in potlood geskryf, is aanvaarbaar nie en sal nie nagesien word nie.

4.4.6 Indien ‘n leerder ‘n verkeerde antwoord wil kanselleer, moet diagonale strepe duidelik deur die foutiewe antwoord getrek word. Geen bladsye mag uit ‘n eksamen-antwoordboek (graad 12) geskeur word nie.

4.4.7 Voordat ‘n leerder die eksamenlokaal verlaat, moet alle boeke (skrifte), gebruik of ongebruik, aan die toesighouer oorhandig word.

4.4.8 Geen leerder sal toegelaat word om die eksamenlokaal te verlaat, voordat EEN uur van die sessie verloop het nie OF gedurende die laaste 15 minute van die eksamensessie nie.

4.4.9 Geen leerder sal toegelaat word om die eksamenlokaal gedurende die eksamen te
verlaat en dan weer terug te kom nie. Leerders moet dus seker maak dat hulle voor die
aanvang van die eksamen die kleedkamers besoek. Hierdie saak sal wel op meriete
hanteer word.

4.5 WANGEDRAG TYDENS EKSAMEN EN TOETSE

4.5.1 ‘n Leerder is skuldig aan wangedrag, indien hy/sy tydens die eksamensessie:

• Enige opdragte wat deur die toesighouer gegee word, moedswillig verontagsaam.
• Enige ongemagtigde materiaal in die eksamenlokaal inbring.
• Op enige wyse met enige van die ander leerders kommunikeer, of probeer kommunikeer, of ander leerders op enige wyse steur of irriteer.
• Hulp verleen aan enige ander leerder in die eksamenlokaal, bv. toelaat dat ‘n ander kandidaat werk by hom/haar afskryf, of met gebare sekere inligting weergee of bevestig.
• Hulp ontvang van enige ander leerder in die eksamenlokaal, of van die persoon afskryf, met of sonder sy/haar wete.
• ‘n Poging aanwend om enige ander leerder in die eksamenlokaal te intimideer of hulp te verleen, of om enige ander rede steur nie.
• ‘n Ander persoon toelaat om die eksamen namens hom/haar af te lê.
• Enige poging tot omkopery aanwend.
• Die eksamenlokaal binne gaan sonder gemagtigde toestemming.
• Wanorderlike gedrag in die eksamenlokaal openbaar.
• Deelneem aan enige vorm van oneerlike praktyke wat verband hou met eksamenvraestelle of antwoordboeke – bv. om notas/geprogrammeerde sakrekenaar/selfoon in die eksamen te gebruik, of om eksamenvraestelle voor die aanvang van die eksamen te bekom, op watter wyse ook al.
• Versuim om aan ‘n toesighouer of enige ander persoon te rapporteer wat aan ‘n (ander) kandidaat hulp verleen in die beantwoording van eksamenvrae.
• GEEN gekrappery/inkeurdery/geteken of grafitti mag op die vraestel gedoen word nie. Indien ‘n leerder hierdie reël oortree, sal die leerder met 10% van die totale punt vir die vraestel gepenaliseer word.

4.5.2 Onreëlmatighede tydens eksamen/toetse

• Indien die Eksamenbeampte daarvan seker is dat ‘n leerder of leerders betrokke was by enige vorm van oneerlike praktyke voor die eksamen, word dit onverwyld na die skool se onreëlmatigheidskomitee verwys.
• Indien die beweerde onreëlmatigheid tydens die eksamen sou plaasvind, word die leerder se antwoordboek verwyder en vervang met ‘n nuwe antwoordboek. Die leerder word toegelaat om met sy eksamen aan te gaan. ‘n Aantekening word op albei boeke gemaak en die leerder word verwittig dat ‘n klag by die skool se onreëlmatigheidskomitee gelê gaan word.
• Die leerder moet na afloop van die sessie toegelaat word om ‘n skriftelike verduideliking/verslag rakende die insident in te dien.
• Beide die antwoordboeke en die leerder se verslag moet na die onreëlmatigheidskomitee verwys word vir verdere ondersoek.
• Skuldigbevinding aan ‘n onreëlmatigheid mag daartoe lei dat ‘n leerder vir die betrokke sessie gediskwalifiser word en dus geen punte daarvoor verdien nie. Verdere tugstappe kan na aanleiding van die dissiplinêre verhoor ingestel word.

5. OORTREDINGS VOLGENS DIE SIVIELE REG

5.1 MOTORFIETS- EN MOTORLISENSIES

Leerders mag nie met motors of motorfietse skool toe kom indien hulle nie in besit van ‘n toepaslike, wettige lisensie is nie. Die nodige toestemmingsvorm en ‘n afskrif van die lisensie moet ingedien word. Personeel sal kontrole uitoefen en die SADP kan gereeld steekproewe doen.

5.2 DWELMS EN ALKOHOL (SIEN OOK PAR. 7, PUNTE 7.3.22, 7.3.23, 7.3.24 EN 7.3.25).

Die gebruik of in besit wees van verbode middels soos dwelms en alkohol, word in ‘n uiters ernstige lig gesien. Kuswag Skool verbind hom daartoe om enige gebruik van verbode middels onder ons jeug in ons gemeenskap te beveg. Alle personeel verbonde aan Kuswag Skool is in samewerking en soos met die SAPD ooreengekom, verplig om enige voorval of betrokkenheid, handel in, die gebruik van verbode middels, die nodige stappe te neem. Die skool se bestuur behou hom die reg voor om die SAPD te kontak om klopjagte uit te voer om die gebruikers van of handelaars in verbode middels in die skool aan die kaak te stel. Leerders sal volgens die Siviele Regstelsel hanteer word.

5.3 ROOK (SIEN OOK PAR. 7, PUNTE 7.3.22, 7.3.24 EN 7.3.25).

Nasionale Wetgewing bepaal dat rook op openbare plekke onwettig is vir persone onder die ouderdom van 18 jaar. Die skool en busse is openbare plekke. Dus is rook verbode.

6. BELEID MET BETREKKING TOT SELLULêRE FONE, MP3-SPELERS, iPODS, iPADS/TABLETTE, SKOOTREKENAARS OF SOORTGELYKE ELEKTRONIESE APPARATE

6.1 Leerders wat enige van bogenoemde apparate, selfoon-oorfone en dies meer in hul besit het tydens skoolure, moet aan die volgende reëls voldoen:

6.1.1 Selfone en musiekapparaat moet afgeskakel wees vir die duur van die volle skooldag, vanaf 07:34 tot die skool uitkom (sien paragraaf 2.1). Dit sluit pouses en toesigperiodes in. Amptelike skoolfunksies soos saalbyeenkomste, galas, atletiek, aktiwiteitsperiodes, prysuitdelings, aantree vir aankondigings en dies meer, geld ook as binne skoolure.

6.1.2 Selfone en musiekapparaat moet vanaf 07:34 tot aan die einde van die skooldag, insluitend pouses en toesigperiodes, buite sig gebêre word.

6.1.3 Selfone mag nie:

• Op die geluidlose funksie (silent mode) wees nie, maar moet af wees;
• As ‘n horlosie gebruik word nie;
• As ‘n sakrekenaar gebruik word nie;
• As ‘n dagboek gebruik word nie.

6.1.4 Noodoproepe tydens skoolure word op meriete deur die sekretaresses en betrokke personeel hanteer.

6.1.5 In uitsonderlike gevalle mag ‘n leerder met toestemming, en in die teenwoordigheid van ‘n personeellid, ‘n dringende oproep maak en daarna weer die selfoon afskakel en buite sig bêre.

6.1.6 Die veiligheid van selfone, wat skool toe gebring word, is die volle verantwoordelikheid van die leerder.

6.1.7 Indien dit onder die aandag van die skool kom dat ‘n leerder tydens skoolure sonder vooraf toestemming van ‘n personeellid enige iemand soos byvoorbeeld ouer/voog, , ge-“SMS” /”BBM”, “Whatsapp” of d.m.v. enige ander sosiale netwerk gekontak het, word die gebruik van die selfoon/elektroniese apparaat hanteer as ‘n oortreding en geld dieselfde optrede as hieronder uiteengesit.

6.2 OPTREDE INDIEN DIE KODE VAN GEDRAG OORTREE WORD

Die selfoon word onmiddellik deur die onderwyser gekonfiskeer en in die teenwoordigheid van die leerder word soos volg opgetree:

• Die personeellid maak seker dat die simkaart in die selfoon bly.
• Die selfoon word in ‘n koevert geplaas en die leerder se naam, die tipe selfoon en die datum van die oortreding word op die koevert geskryf.
• Die leerder en die onderwyser teken op die koevert.
• Die koevert word by die kantoor ingelewer vir veilige bewaring in die kluis.
• Die sekretaresse teken die datum, naam en klas van die leerder wat oortree het op ‘n spesiale klaslys aan en albei teken dat die selfoon ingeneem is en veilig bewaar word. Die sekretaresse/personeellid kontroleer die hoeveelste oortreding met betrekking tot die selfoonbeleid dit is, om sodoende die toepaslike optrede∗ te bepaal. Die leerder kan die selfoon terugkry nadat die tydperk van konfiskering verstryk het of die vereiste boete – indien van toepassing – betaal is.
• Die leerder teken in die register wanneer die selfoon terug ontvang is.

6.3 STRAF VIR OORTREDINGS VAN DIE SELFOONBELEID

6.3.1 Eerste oortreding: Die selfoon met die simkaart binne-in, word gekonfiseer vir een volle week (5 skooldae). Geen boete nie. Hierdie straf dien as waarskuwing.

6.3.2 Tweede oortreding: Die selfoon, met die simkaart binne-in, word gekonfiskeer vir drie volle weke (15 skooldae) OF ‘n boete van R100.00 kan betaal word om die selfoon na een week(5 skooldae) terug te kry.

6.3.3 Derde en daaropvolgende oortredings: Die selfoon met die simkaart binne-in, word gekonfiskeer vir vyf volle weke (25 skooldae) OF ‘n boete van R200.00 is betaalbaar om die selfoon ná een week (5 skooldae) terug te kry. Indien die tydperk van konfiskering gedurende die skoolvakansie verstryk, word die selfoon ná die vakansie teruggegee.

7. MAATREëLS VIR VERSKILLENDE TIPES OORTREDINGS

BEGINSEL

• Elke vakopvoeder is verantwoordelik vir die dissipline in die klas.
• Alle leerders sal vooraf ingelig word en kennis dra van die “Kuswag Gedragskode”, skool- en die klasreëls.
• In elke klas sal die volgende vyf basiese klasreëls geld:

(a) Slegs EEN persoon op ‘n slag mag praat.
(b) Wees betyds.
(c) Huiswerk MOET gedoen wees.
(d) Selfone is tydens skoolure AFGESKAKEL.
(e) Praat met respek met jou opvoeder en medeleerders.

7.1 MINDER ERNSTIGE OORTREDINGS: VLAK 1

7.1.1 Wangedrag in die saal tydens byeenkomste, op die aantreeblad/stoepe/op die speelgrond/op busse.

7.1.2 Onordelike klasgedrag soos in die klasreëls uiteengesit.

7.1.3 Enige vorm van laatkommery of gesloer om by klasse en/of rye uit te kom.

7.1.4 Enige vorm van rondlopery om kleedkamer, snoepie of kantoor toe te gaan sonder toestemming.

7.1.5 Handboeke/mediaboeke/werkboeke/skrifte/ apparaat (byvoorbeeld IGO-apparaat, Wiskunde-apparaat) nie by die skool nie.

7.1.6 ‘n Toets druip.

7.1.7 Huiswerk onvolledig/nie gedoen nie/nie by die skool nie/lewering van afskeepwerk

7.1.8 Eet/drink in die klas sonder toestemming (moet steeds uit respek vir leerkrag vra).

7.1.9 Tussen en tydens periodes snoepwinkel toe gaan.

7.1.10 Afwesigheid van skool/sport/kultuuroefening/ v. skoolaktiwiteite sonder verskoning of vooraf reëlings.

7.1.11 Verskoning-/doktersbrief nie ingelewer na drie dae vanaf laaste dag van afwesigheid nie.

7.1.12 Toetse/boeke/werkkaarte/detensiebriewe/afskeur strokies nie geteken en/of terugbesorg binne drie dae nie.

7.1.13 Inkorrekte skooldrag.

7.1.14 Op verbode terrein wees.

7.1.15 Oneerbiedige optrede teenoor personeel/SR-lid/VLR-lid/Monitor/administratiewe personeellid/terreinper-soneel/ouers/besoekers en medeleerders.

7.1.16 Hardloop en/of speel op die skoolstoepe/trappe of op die stoepe wees tydens pouses.

7.1.17 Ry/speel met skaatsplanke/rolskaatse/fietse/skop van balle in vierkante/op stoepe/tennisbane.

7.1.18 Versuim om voorgeskrewe drag tydens skoolure/by skoolgeleenthede/op busse/aktiwiteite te dra of die skooldragreëls na te kom. Dit sluit ook “civviedrag” in.

7.1.19 Voorkoms: Hare nie volgens die skoolreёls nie en in gebreke bly om dit reg te stel.

7.1.20 Sonder toestemming of onder valse voorwendsels ‘n ander leerder uit die klas gaan roep of gaan “spreek”.

7.1.21 Versuim om mediaboeke betyds in te handig.

7.1.22 Parmantige terugpratery, ‘n uitdagende of aanmatigende (arrogante) houding in te neem.

OPTREDE VAN OPVOEDER

• Die opvoeder sal boekhou van oortredings wat ‘n leerder in sy klas/periode begaan en sal na goeddunke die ouers/voogde skakel en die leerder se optrede met hulle bespreek.
• Dit is die opvoeder se prerogatief om, nadat daar ‘n waarskuwing, mondelings of (in ernstige gevalle) skriftelik, aan leerders gerig is, ‘n toepaslike straf aan die leerders te gee.
• Strawwe wat aan ‘n leerder toegeken kan word, is onder andere die volgende:

1. Die ouers word geskakel en/of ‘n afspraak word met die ouers en vakopvoeder(s) gereël.
2. Ekstra skoolwerk om te doen.
3. ‘n Pouse- of Vrydag-detensie.
4. ‘n Nul toeken vir swak/afgeskeepte/onklaar werk of as die werk laat is of nie gedoen is nie.
5. Klas skoonmaak of opruim.
6. Inskrywings in die straflêer, wat sal akkumileer om te lei tot ‘n ernstiger strafmaatreël.

7.2 ERNSTIGE OORTREDINGS: VLAK 2

OORTREDING

7.2.1 Fisiese kontak soos bv. drukkies gee, soenery, “vryery” op die skoolterrein, skoolbusse of enige ander plek waar Kuswag leerders identifiseerbaar is.

7.2.2 Vloek/krutaal en/of lelike tekens/gebare gebruik. • Die ouers word geskakel en ‘n telefoniese gesprek word gevoer.

7.2.3 Wangedrag en mors in die kleedkamers/toilette.

7.2.4 Baklei/dreig/intimideer/manipuleer ander leerder(s) binne of buite die skoolterrein. Kwetsende opmerkings teenoor enige persoon maak.

7.2.5 Wanaanwending en/of ongemagtigte gebruik van skooleiendom, byvoorbeeld speel met brandslange, graffiti, beskadiging van eiendom.

7.2.6 Afwesig wees as lid van ‘n sportspan/-wedstryd/kultuurfunksie/verpligte skoolaktiwiteit sonder ‘n geldige of vooraf verskoning.

7.2.8 Nie opdaag vir ‘n pouse- en/of Vrydagdetensie nie, sonder ‘n geldige of vooraf verskoning.

7.2.9 Stokkiesdraai of die skool verlaat sonder toestemming/afwesigheid van klasonderrig (“bunk”).

OPTREDE VAN ONDERWYSER/n GRAADVOOG

• Toekenning deur enige opvoeder/ graadvoog van twee, twee-uur Vrydagdetensies (graad 4 – 12), en
• In die geval van beskadiging van eiendom, sal ouers/voogde aanspreeklik gehou word vir die herstel/vervangings koste.
• Indien enige ander ernstige oortreding in dieselfde kwartaal begaan word, sal die leerder verwys word vir ‘n dissiplinêre gesprek, waarby die ouer(s) teenwoordig sal wees.

7.3 UITERS ERNSTIGE OORTREDINGS: VLAK 3

7.3.1 TATOEëERING: Word ten sterkste deur die skoolbestuur afgekeur. GEEN tatoeëering mag sigbaar wees nie en moet onder klere bedek wees OF op ‘n toepaslike wyse soos bv. met ‘n pleister of verband bedek word.

7.3.2 Enige vorm van vandalisme, beskadiging van skooleiendom/eiendom van ander persone/bustoerusting. • Die ouers word onmiddellik deur die graadvoog geskakel en versoek om die skool te besoek.

7.3.3 Doelbewuste, ernstige besering van ‘n ander leerder/persoon.

7.3.4 Enige opsetlike optrede wat ander leerders se veiligheid/lewe in gevaar stel.

7.3.5 Intimidasie, viktimisering of dreigemente rig aan ander leerders.

7.3.6 Openlike gesagsuitdaging.

7.3.7 Volgehoue ernstige, ontwrigtende klasgedrag, wat ander leerders se reg op leer benadeel.

7.3.8 “Brandstigting”. Sluit in papiere of enigiets anders in klasse aan die brand steek. Sigaretaanstekers of vuurhoutjies in ‘n klaskamer aansteek of op die veld, byvoorbeeld beskadiging van krieketnette.

7.3.9 In besit wees van of verspreiding van onwelvoeglike leesstof, foto’s video’s, CD’s, musiek of materiaal op selfone.

7.3.10 Onwelvoeglike, aanstootlike optrede.

7.3.11 Karakterskending, kwetsende opmerkings of verspreiding van skinderstories.

7.3.12 Diefstal.

7.3.13 ‘n Ander leerder lyfstraf toedien of enige vorm van “ontgroening”.

7.3.14 Oneerlikheid in toetse en eksamen. (Kry NUL “0”.) Sien paragraaf 4.4.

7.3.15 Bomdreigement of enige ander vorm van massavrees of –histerie aanblaas.

7.3.16 Enige vorme van organisering of deelname aan massaprotes, massastakings/-klasbunk is verbode.

7.3.17 Enige vorme van verspreiding van ongemagtigde petisies óf deur middel van die internet, SMS’e/BBM-boodskappe óf enige ander sosiale netwerke, is streng verbode.

7.3.18 Vervalsing/pleeg van plagiaat.

7.3.19 Seksuele teistering
Seksuele teistering, bedoelende (ernstige beskadiging of skade berokkening; optrede wat kwelling of foltering impliseer wat betrekking het op seks, geslagtelikheid, seksuele lewe, omgang, gedagtes, aantrekkingskrag, bevrediging.

7.3.20 Rassisme/rassistiese uitlatings, ook buite die skool, op busse of enige plek waar ‘n leerder as ‘n Kuswagleerder identifiseerbaar is.
Rassisme: Veronderstelling dat karakter en bekwaamheid bepaal word deur ras – ‘n denkrigting wat aanneem dat ‘n besondere ras meerderwaardig is en die reg het om ander rasse te oorheers.

7.3.21 Deelname aan enige okkultiese bedrywighede/verspreiding van okkultiese materiaal.

7.3.22 Op heterdaad betrap word waar hy/sy (in skooldrag) rook of alkohol/dwelms gebruik (by skool, op busse of op kampe (al word civvies gedra)/ uitstappies/funksies/die omgewing van die treinbrug.

7.3.23 In besit wees of verspreiding van alkohol/dwelms/vuurwapens/vuurwerke of ander gevaarlike items.

7.3.24 Gebruik/proe van alkohol/dwelms, of in besit wees van die bogenoemde substanse en/of sigarette en/of -aanstekers , of in die teenwoordigheid wees van leerders wat sulke substanse gebruik en dit nie aanmeld nie.

7.3.25 Gebruik/proe van alkohol/dwelms/ sigarette. Die gebruik of in besit wees van verbode middels soos sigarette, dwelms, of alkohol, word in ‘n uiters ernstige lig gesien. Die skool se Bestuur hou hom die reg voor om die SAPD te kontak om klopjagte uit te voer of om die verdagte te deursoek om die gebruikers van of handelaars in bogemoemde substanse in die skool aan die kaak te stel. Leerders sal in gevolge die Siviele Regstelsel hanteer word.

OPTREDE VAN OPVOEDER/ GRAADVOOG

• Drie, twee-uur Vrydagdetensies word toegeken.
• Indien die leerder enige ander uiters ernstige oortredings in dieselfde kwartaal begaan, sal die leerder verwys word vir ‘n dissiplinêre verhoor, wat tot suspendering of skorsing kan lei.
• Indien die oortreding van so ‘n aard is dat dit die veiligheid van ander leerders/die skool in gedrang bring, of die naam van die skool ernstige skade aandoen, sal ‘n dissiplinêre verhoor onmiddellik volg.
• In die geval van beskadiging van eiendom, sal die ouers/voogde aanspreeklik gehou word vir die herstel- of vervangingskoste.
• Elke saak word op meriete hanteer.
• Die ouers word onmiddellik deur die graadvoog geskakel en versoek om die skool te besoek.
• Drie, twee-uur Vrydagdetensies word toegeken. Rook en dwelm-/ drankgebruik – gesuspendeer van skool (vyf dae) en skoolfunksies
• Gemeenskapsdiens

8.

ADDENDUM TOT KUSWAG SKOOL SE KODE VAN GEDRAG.
BEPALINGS VAN DIE SKOLEWET MET BETREKKING TOT
ROOK/SIGARETTE, DRINK/DRANK, DWELGEBRUIK/DWELMS.